RETR

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

آیا شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل قابل تجميع است؟

اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است.


ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی – ویستا

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی. دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای …


تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت‌المثل و نحله – دادراه

این نمونه رأی تصریح می کند که : در‌صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت …


رابطه شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل ایام زوجیت یا نحله – …

این نمونه رأی تصریح می کند که : درج شرط تنصیف دارایی در نکاح‌نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت‌المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و …


هر آنچه باید در خصوص شرط نصف دارایی بدانید – گروه وکلای …

همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون … در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت …


اجرت المثل و شرط ضمن عقد تنصیف دارایی در عرض هم هستند

دادخواست طلاقی از ناحیه زوج تقدیم دادگاه شده است، دادگاه در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص تقاضای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل وارد …


تقسیم دارایی در طلاق – وکیل دادگستری

به اين شرط كه در ضمن عقد نكاح _ عقد خارج لازم (زوج شرط كرد كه هرگاه طلاق …. اين حقوقدان در رابطه با ارتباط دريافت تنصيف و اجرت‌المثل خاطر نشان …


ایا زوجه میتواند هم مطالبه ی اجرت المثل کند و هم از شرط تنصیف …

زوجه میتواند در صورتیکه قصد جدایی داشته باشد اجرت المثل ایام زندگی را از زوج مطالبه نماید و به او تعلق خواهد گرفت لذا شرط تنصیف دارایی در …


قابلیت جمع شرط تنصیف دارایی با نحله و اجرت المثل ایام …

در پرونده های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده باشد،گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از …


ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي | شبکه اجتماعی …

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي …


ﮐﺎري ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ زوج، راه ﻫﺎي ﺷﺮط ﺗﻨﺼﯿﻒ داراﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ زﻧ

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ، داراﯾﯽ،زﻧﺎن، زوج، ﺷﺮط ﺗﻨﺼﯿﻒ، ﻃﻼق . 1 . ﻣﻘﺪﻣﻪ … راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮﯾـﻪ، اﺟـﺮت اﻟﻤﺜـﻞ ، ﻧﺤﻠـﻪ ، ﺷـﺮط. اﺷﺘﺮاك اﻣﻮال و … ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻼق ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﺎن، ﺑﺤﺚ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ ﺗﻨﺼـﯿﻒ داراﯾـﯽ ﻫـﺎ. اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ….. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺸﺮوع وﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ اﺧﻼق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﻧﻮاده. (ﻫﻤﺎن: 40. ) …


کارشناسی و صداقت

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی. دعاوی مربوط به خانواده ازجمله مباحث حقوق مدنی است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای …


«تنصیف اموال» زوجین در چه زمانی و با چه شرایطی انجام می شود …

اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به … علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به …


اصل مقاله 602.21 K – مطالعات زن و خانواده – دانشگاه الزهرا

شرط تنصیف دارایی» در سند نکاح، حقوقی به نام «مقرری ماهانه »، «نحله» و «اجرت المثل» … شرط تنصیف دارایی را با نگرش به بحث اجرت المثل و ارتباط این حقوق با آن، …


ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي – استشار

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی. جهت استفاده از مطالب و خدمات استشار،اشتراک دریافت نمائید. (با اگاهی از قوانین از حقوق خود مطلع شوید). نام کاربری و پسورد …


تاکتیک های استراتژیکی درباره حق تنصیف دارایی در نکاح …

تکلیف دادگاه ها درباره مواردی که مربوط به شرط تنصیف دارایی چیست؟ ….. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست كه حتما زوجه، خوانده قرار …


زنان بدانند، مردان بخوانند – اقتصاد آنلاین

آگاهی ناقص زنان از شرط تنصیف دارایی عسگرنیا در رابطه با اینکه زنان …. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست که حتما …


ﻫﺎي ﺣﻖ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺼﻴﻒ داراﻳﻲ ﺷﻮﻫﺮ و راه ﺒﺔ آن ﻣﻄﺎﻟ

زوﺟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻳﺶ زوج ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮط ﺗﻨﺼﻴﻒ ﺗﺤﻘﻖ ….. ارﺗﺒﺎط اﺟﺮت. اﻟﻤﺜﻞ و ﺷﺮط ﺗﻨﺼﻴﻒ داراﻳﻲ. ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻃﻼق ﻣﺼﻮب. 1371. ﺑﺮاي زوﺟﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺮﻋﺎً ﺑـﺮ.


اصلی/شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

مقاله‌ی حاضر به بررسی ماهیت حقوقی شرط تملیک تا نصف دارایی زوج به زوجه که در نکاح نامه‌های رسمی گنجانده شده است و ارتباط آن با اجرت‌المثل می‌پردازد. شرایط تمسک …


پاسخ اداره کل حقوقی قوه‌ … – کانون وکلای دادگستری اصفهان

۱ـ آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ ۲ ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن‌العقد …


بر قانون حمایت خانواده مصوب ی و نحله با نگرش تی زوج امی …

دوره هفتم، شماره اول، بهار. 1394. اجرت. المثل ا. امی. زوج. تی. و نحله با نگرش. ی. بر قانون حمایت خانواده مصوب. اسفند …… همچنین در صورت مطالبه مفاد شـرط تنصـیف دارایـی، حـق مطالبـه اجـرت. المثـل را ….. اسـتان تهـران کـه در ارتبـاط بـا. اجرت. المثل ایام …


شرط تنصیف دارایی زوج

ﺷﺮط اﺷﺘﺮاک در داراﯾﯽ زوج ﯾﺎ ﺗﻨﺼﯿﻒ اﻣﻮال زوج ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎورهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم وﯾﺪا داﺷﺘﻢ. … در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ …


دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می‌شود؟ – قوه …

در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. … عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، …


قابل جمع بودن نحله و اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف …

قابل جمع بودن نحله و اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف اموال … وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با …


ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﻤﺴﺮ

. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای …. ﻤﻠﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه؛ در اﯾﻦ ﺷﺮط ﻋﺒﺎرت. ﺗﺎ «. ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ. » اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال زوج را از درﺻﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل ﻣﺜﻼً ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺗﺎ. ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ در … ای ﺷﺮط ﺗﻨﺼﯿﻒ را ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ.


ازدواج | شرط تنصیف | اعسار | اجرت‎المثل زن | عقدنامه رسمی | …

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقدنامه‎های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در آینده و در صورت وقوع طلاق است.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر