RETR

این جایزه به هیجان انگیزانی اعم از خشونت علیه زنان اعطا می شود – اما همه افراد طرفدار ندارند

ویترین ایران را خراب نکنیم

این حد از حساسیت درباره خشونت یک صحنه از فیلم که همه می دانند فیلم است …. بــه عمل آید و چندین فیلم دیگر رفع توقیف شــود، اما قطعــاً این تاش ها، اهالی … از خشــونت علیه زنان در عرصه ســینما، دیده و شــنیده شود. …. بــا افــراد دارای ریســک پولشــویی را می زنــد؛ زیرا ممکن اســت …… اســکار با اعطای جایــزه افتخاری به.


ضرورت بازنگري در نگاه حاکمیت به مردم

صدای فریاد در همه جا شــنیده می شــود، گاهی زنان و گاهی مردان،. کسانی که از کتک و … نشــان داده که مردم از وضع موجود رضایت ندارند اما این بدان معنا نیست. که به هر وضع …


اهدای جایزه ساخاروف به نادیا مراد و لامیا حاجی بشار | Euronews

جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه که هر سال از سوی پارلمان اروپا به افراد و … اساسی دفاع می کنند، داده می شود، امسال به فعالان حقوق زنان ایزدی عراقی اعطا… … همه برنامه‌ها … درآمده بودند روز سه شنبه در ا …


دختر کُرد ایزدی برنده جایزه نوبل صلح شد – خبرگزاری …

این جایزه به نادیا مراد، دختر کُرد ایزدی که پس از هجوم داعش به منطقه شنگال به اسارت این … این دو فعال در حوزه جلوگیری از خشونت جنسی علیه زنان، به صورت مشترک به آنها اعطا کرده است. … داعش زنان و دختران جوان را به عنوان برده جنسی به فروش می گذاشت. … ترکیه چراغ سبز همه ابرقدرتها را برای حمله به کردها دریافت کرد.


فروردین ۱۳۸۹ – رهروان ولایت

رئيس دادگاه بارها از وي خواست به طرح شكايت خود بپردازد و از فحاشي عليه مدير مسئول … در اين سال عبادي و پاپ بر سر تصاحب اين جايزه رقابت داشتند اما به اعتراف … اعطاي جايزه نوبل اشاره كرد و اينكه اين جايزه به طور سيستماتيك به افرادي اعطا مي شود كه در … همه توان آمريكايي ها در آن اجلاس صرف اين شد كه جامعه بين المللي را متقاعد كنند …


ولایتمدارم،پس هستم | بهمن ۱۳۸۸

اما هواداران حکومت ايران مخالفان دولت را افرادي کم شمار معرفي مي کنند که در … خانم آقاسلطان را فیلم برداری کرده، از سوی موسسه جایزه روزنامه نگاری جورج پولک در … در همین زمینه گفته می شود در روز 21 بهمن دو دختر در حوالی خیابان جمهوری که به … رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مردم در این روز حجت را بر همه تمام كردند و همه دشمنان نظام اسلامی اعم از …


جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 – قائمیه

علی علیه السلام سپس به هاشم بن عتبه گفت : رایت را بگیر، به خدا سوگند که چنین شبی ….. عمرو می گفت : عمار بزودی پیش ما می آید و از ابوتراب جدا می شود، این پیش از ….. اما بعد، نوشته بودی : ( زن زفاف دیده هرگز کسی را که دوشیزگی او را در ربوده و …… ای امیرالمؤ منین ، افراد قبایل عک و اشعری ها از معاویه مقرری و عطا و مال خواستند و به …


فرشته در حصر

يادآور مي شود عبدي از طراحان سناريوهاي افراطي نظير خروج از حاكميت، عبور از خاتمي و … به نقد افراطي گري و هيجان زدگي كساني چون موسوي و گردانندگان فتنه سبز مي پردازد … وي با بيان اين كه دشمن در جنگ نرم خود از همه توانش استفاده مي كند، افزود: در بحث …… علیه اسلام تبلیغ و گفته می‌شد که دین اسلام نظر خوبی در باره زنان ندارد، اما با …


برگه 54 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی

از اين رو، وجود حديث در اصل معتمد عليه به تنهائي از علل حکم به … طاهرين(ع) اجمالا معلوم مي‌شود که اکثر اين اصول در عصر امام صادق(ع) به دست اصحاب … يا حق تعليم و تربيت و تعلم چه حقوقي که در رابطه با هيأت حاکمه و افراد عادي … که انسانها را راهنمائي کند وجود ندارد بر ميانگيزد تا اينکه همه آنها در صحراي …… فتنه انگیزان اعتنا نکنیم».


برگه 69 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی

برادر همسرباردیگر زنان نامحرم فرقی نداردولی آن احتیاط واجب که در رساله ….. وآفتاب آسوده شوندو چرا این ملت مظلوم در قبال آنهمه هیجان انقلابی و توسل به …… اگر خشونت


فایل کتاب – معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

هـزاران آیـه و حدیـث را خوانـده بـودم و از بـر کـرده بـودم، امـا نمی دانـم … اسـاتید و مؤسسـات قرآنـی پیشـنهاد داده می شـود تـا بـا پرداختـن بـه ایـن گونـه از حفـظ …. داده و بـه حرف هـای پرطمطـراق و ادعاهـای روشـن مآبانه ایـن افـراد دلخـوش کرده انـد؛ …… 1خـودش و پـدر و مـادر و فرزنـد و زن و مالـش و از همـه مـردم بیشـتر دوسـت داشـته باشـد.« ن. ت.


jan kalam 2.pdf – ارتش

ما می گويیم كه دفاع از جامعه ی انقالبی، همیشه يك واجب اهم و ضروری است. …… از رفتار يك جامعه می شود فهمید كه آيا اين جامعه، قادر به دفاع از هويت و……………… 154. يكايك شما زن و مرد، بايد از انقالب و اسالم و مسئوالن و دستاوردها و. …… سالله ی عترت امام امت )رضوان اهلل علیه( پديد آمد، بنا داريم كه با همه ی توان …… شوق آفرين و هیجان انگیز است.


اعتياد – کیهان نهاوند – blogfa

up اغلب محصول و يا نوع خاصی از Spyware می باشند ، کليک … علاوه بر موارد فوق و خصوصا” در مواردی که احساس می شود بر روی کامپيوتر …. افراد است; چنان كه علی(علیه السلام) درباره علت پذیرش خلافت پس از عثمان، به هم …… زنان بيش از مردان قرص هاي آرام بخش و روانگردان مصرف مي كنند ،اما سهم خشونت هاي …


ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم

امام)ره( و مساعد شدن فضای نقد حكومت دينی با حضور افرادی. چون حسين … موسسه كيان ماهنامه ی زنان را نيز به سرپرستی شهال شركت. منتشر می … مستقيم به آن اشاره می شود و با بيان اين مفهوم كه اسالم به. طور مطلق …… همه موضع ما اين است كه می خواهيم طرفدار اسالم …… و اين اصالحيه قانونی را »قانونی كردن خشونت عليه اهالی.


ي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ارز ي راﻫﻜﺎرﻫﺎ – موسسه پژوهش های برنامه ریزی …

اي ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ دﻛ. ﺘﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﻏﻨﻲ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮادﺧﺎم و اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﻮﻻدي و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم … ﺣﺘﻲ ﻃﺮﻓﺪاران اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎزار ارز در ﺣﺎل رخ دادن …. ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ زﻳـﺮ ﺧـﻂ ﻓﻘـﺮ و ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻣﺴـﻜﻨﺖ ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ. ﺑﺨﺶ …… ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و دﻧﺒﺎﻟﻪ.


ﺗﯿﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ 1389 ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 24 – منابع اسلامی

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺭﻏﺒﺖ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ. ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﭼﺎﺭﯼ. ….. ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍﺣﻞ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ …


آیه : 1 – NIOC

«ذريه» در اصل به معني فرزندان کوچک مي باشد ، ولي گاه به همه فرزندان اعم از …


قرآن و اندیشه

زیرا ، یافته بودم که اگر مطلبی نوشته شود ، به یادگار می ماند و به مرور متکامل تر می شود …. آدم علیه السلام و همسرمحترمه اش حضرت حوّا ( علیها سلام ) با آن همه علم ،که به اعتبار … خداوند به برخی افراد اعطا می کند ولی مفاد آیۀ ذر اشاره به تمام انسان هاست ، بنا بر این …… و پیامبر اسلام (ص) فرموده است : علم آموزی بر هر مرد و زن مسلمان واجب است .


سخنرانی مهدوی – موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان

سپاس خدایی را که به عزت در بین بندگانش یاد می‌شود و به فخر و عظمت مشهور است و در … همه مسافران با گام‌های لرزان و با ذکر خداوند متعال به جولانگاه می‌رفتند. … یکی از تروریست‌ها در مقابل چشمان آن زن به سمت آن مرد تیراندازی کرده و وی را به شهادت رساندند. ….. این دو ایتالیایی متهم به صدمه شخصی، ضرب و جرایم علیه ادیان شده اند، اما تجربه …


November 2018 Archives – Gooya News

خبر آمد که علیرضا رضایی هم از این به بعد بناست برای ما بنویسد. ….. تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می شود. … می‌شوند؛ اما به نظر می‌رسد هیجان تحریم‌های 13 آبان قبل از اجراشدن این …… «روز مبارزه با خشونت علیه زنان» منتشر شده نشان می‌دهد که هر روز به طور …… اسلام پناهان ِفریب انگیزان


انتخابات پارلمانی در والیت قندهار امروز برگزار می شود – …

جـاری میادی بـدون حضور دولت افغانسـتان برگزار شـود. اما. مقامـات افغانسـتان و روسـیه توافـق کردنـد کـه این نشسـت به. تعویـق بیفتـد و بـا …


Never Lose your Hope – بازبه یادتو – blogfa

بازبه یادتو یاسریع الرضااغفرلمن لایملک الاالدعاء:امام علی علیه السلام. … به گزارش ثانيه نيوز، اين منبع آگاه گفت: آقايان كه ديدار خود با سوروس را تكذيب مى كنند نمى توانند منكر …. کشمکش دارید، نتیجه و پاداشی که آخر کار نصیبتان می شود به مشکلات … همه افراد در. بازی عشق نوزاد تازه متولد شده هستند و درست مثل هر چیز دیگری، در.


پرده نشین

از دید این جریان، قالیباف اصلی ترین مسئول بدحجابی و همه فعالیت‌های خلاف عفت …. می شود انسانها هم دارای حرمت باشند به شرطی که منظور از انسان و افراد جامعه قشر محدودی از … تهمت آشکار رادیو زمانه به زنان ایرانی و مرتبط دانستن تحصیل آنان با میل به فساد ….. به نقد افراطي گري و هيجان زدگي كساني چون موسوي و گردانندگان فتنه سبز مي …


ماهنامه مثلث شماره 418 – مگ لند – خانه

اسالم مادیات را همچو تعدیل می کند که به الهیات منجر می شود . …. کنیم ، به جنگ روانی و اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران اشاره و تصریح کرد « : ما در شرایط بحرانی نیستیم اما شرایط‪‬ …. این افراد بین ساعت چهار تا پنج بامداد در منطقه صفر مرزی لولکدان ربوده شده اند . …. به صورت زنان و خانواده هایی که تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید .


قافله

“مختارنامه” هم مثل “امام علی” وقت تمام شدن “اشک” محبین “علی(ع)” را درآورد و باز هم کوفه … اللّه عليه و آله مسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمى كردند و با بهانه هايى به جبهه نمى رفتند … از دید این جریان، قالیباف اصلی ترین مسئول بدحجابی و همه فعالیت‌های خلاف عفت …. می شود انسانها هم دارای حرمت باشند به شرطی که منظور از انسان و افراد جامعه قشر …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر