RETR

تحقیق درباره روش های جلوگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری | انواع روش‌های پیشگیری از بارداری

چرا که در صورت بارداری فرد مجبور به تحمل فشار های روانی زیاد یا مجبور به سقط جنین می شود. در این مقاله به اختصار درباره انواع روش های پیشگیری از بارداری صحبت …


نحوه انتخاب روش های جلوگیری از بارداری: دکتر فائزه شهبازی …

در این مقاله در رابطه با روش های جلوگیری از بارداری ، عوارض، فواید و چگونگی استفاده … NIH همچنان به تحقیق در مورد روشهای پیشگیری از بارداری در مردان به نوعی ادامه می دهد. … همچنین خانم ها همیشه درباره ی روش های جلوگیری از بارداری با همدیگر صحبت می …


راهنمای جلوگیری از بارداری A guide to contraception – …

در حال حاضر روش های بسیار مختلفی برای جلوگیری از بارداری در دسترس میباشد. این جزوه برخی از اطالعات اولیه در مورد روش های موجود را به شما ارائه داده و در …. بعضی تحقیقات، نشان دهنده آن است که استفاده طوالنی مدت از تزریق امکان خطر ابتال به پوکی …


پیشگیری از بارداری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشگیری از بارداری از زمان‌های بسیار قدیم مورد استفاده قرار گرفته اما روش‌های مؤثر و … دو نوع قرص پیشگیری ازبارداری اورژانسی برای جلوگیری از بارداری در مواقع …


پیشگیری از بارداری – خانم دکتر متین ذاکرین

در این روش ها از هورمون های مصنوعی برای جلوگیری و مهار تخمک … روشهای هورمونی از بهترین روشهای پیشگیری از بارداری محسوب می شوند اما باتوجه به … همه چیز درباره درمان اختلالات قاعدگی.


تأثیر آموزش روش‌های اضطراری پیشگیری از بارداری بر میزان …

ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش روش. ﻫﺎي. اﺿﻄﺮاري. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ … روش ﺑﺮرﺳﻲ. :اﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و از ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠـﻪ. اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ. درﻣـﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم …. ﺳﺆاﻻﺗﻲ درﺑﺎره. ﻣﺸﺨــﺼﺎت ﻓــﺮدي، ﺳــﻮاﺑﻖ …


دانلود مقالات ISI پیشگیری از بارداری: 1679 مقاله isi …

مقالات … باروری هستند، بدون استفاده از روش های پیشگیری از بارداری به احتمال قریب به …


روش های پیشگیری از بارداری در بارداری های ناخواسته – ماهنامه …

هدف از پژوهش حاضر تعیین فراوانی و نحوه ی استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در خانمها با حاملگی ناخواسته ی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در …


ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه از روش ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨ – مجله …

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻗﺮص. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري، ﺗﻬﻴﻪ اﺑﺰار. ﭘﺮوﻳﻦ رﻫﻨﻤﺎ. و ﻫﻤﻜﺎر. ان. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم … ﻫﺎي. ﻣﺪرن. و. 8/17. درﺻﺪ. از. ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. روش. ﻫﺎي. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از. ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻌﺪ از. ﻗﺮص …… اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ از ﺑﺤﺚ ﻛﺮدن درﺑﺎره. روش. ﻫﺎي …


جلوگیری از بارداری با جدیدترین روش‌های موثر دنیا | چطور

حتما زوج‌هایی را می‌شناسید که تمایلی به بچه‌دارشدن نداشتند و از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده می‌کردند اما باز هم زن باردار شد. به‌نظرتان علت …


روش‌های جلوگیری از بارداری مجدد بعد از زایمان | مادرشو

بعد از زایمانتان شاید تصمیم بگیرید برای جلوگیری از بارداری مجدد، روشی را که قبلاً برای پیشگیری از بارداری به کار می‌بردید، دوباره شروع کنید یا شاید بخواهید …


جلوگیری به روش غیر هورمونی – آتی فارمد – Atipharmed

بارداری نا خواسته از جمله مسائل ناراحت کننده بین زوجین می باشد. روش های زیادی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد. برخی از آن ها نیاز به عمل داشته و برخی دیگر با …


بررسی میزان شیوع و عوامل مؤثر در تغییر روش‌های پیشگیری …

مقدمه: تغییر در روش پیشگیری از بارداری، با ایجاد تغییر در میزان محافظت زنان در برابر … فلذا این تحقیق با هدف تعیین میزان شیوع و عوامل مؤثر در تغییر روش‌های …


آیا جلوگیری طولانی مدت باعث نازایی میشود ؟ – دکتر سیده …

تحقیقات زیادی که بر روی زنانی که به مدت چند سال مداوم از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده میکردند نشان داد که در حدود ۲۰ درصدی از آنها در اولین دوره ی باروری پس از …


10 روش پیشگیری از بارداری به طور کامل + روش های طبیعی …

روش های پیشگیری از بارداری ارائه می شود و همچنین شما میتوانید روشهای … جلوگیری نماید، اما برای اثبات این ادعا به تحقیقات بیشتری نیازمندیم.


جلوگیری از بارداری و پاسخ به پرتکرار ترین سوالات شما – …

روش های جلوگیری اورژانسی از بارداری بعد از انجام رابطه جنسی محافظت نشده … تحقیقات نشان داده است که برخلاف تصور عموم روش های تزریقی کنترل …


دلايل بکارگيري روش منقطع به منظور پيشگيري از بارداري – …

يکي از دلايل حاملگي هاي ناخواسته، استفاده از روش نزديکي منقطع به منظور پيشگيري از … در اين تحقيق، تئوري رفتار برنامه ريزي شده به عنوان چارچوبي براي استخراج … نادرست افراد درباره امنيت روش هاي متفاوت پيشگيري از بارداري، ارزشمند باشد.


بررسی مقایسه‌ای روش‌های پیش‌گیری از بارداری در طب سنّتی …

می‌توان با بازنگری بر متون و تحقیق و کارآزمایی‌های بالینی بر خواص داروهای طبّ سنّتی، به سرنخ‌های تازه‌ای برای ساخت روش‌های جدیدتر پیش‌گیری از بارداری یا ارتقای …


بررسی میزان استفاده از روش های پیشگیری از بارداری قبل از …

روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري … ﺮ زوﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻜـﺎر … ﻋﻀﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻣﺎدر و ﻛﻮدك و.


عوامل موثر در به کارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری در …

افخم زاده عبدالرحیم، فرهادی محمود، محمدی نیما. عوامل موثر در به کارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان متأهل شهرستان قروه در سال ۱۳۹۳. مجله طب پیشگیری. ۱۳۹۵ …


تحلیل تمایز عوامل مؤثّر بر استفاده از وسایل پیشگیری از …

علی‌رغم افزایش آگاهی زنان و دسترسی آسان آن‌ها به روش‌های پیشگیری از حاملگی و گسترش … تحقیق حاضر تلاشی است برای پرکردن این خلاء. …. در نتیجه، آگاهی از دست‌کم یک روش پیشگیری از بارداری پیش‌شرطی ضروری به نظر می‌رسد. … برای کاربرد وسایل پیشگیری از حاملگی و تصمیم‌گیری درباره‌ کنترل عمدی باروری بر اساس سه …


لینک مستقیم تحقیق درباره روشهاي مكانيكي جلوگيري از …

عنوان : روشهاي مكانيكي جلوگيري از بارداري دستگا ههاي پيشگيري از بارداري داخل رحمي(IUD ) از ابتداي اين قرن,تلاشهايي به عمل آمد تاوسيله اي ساخته شود تا با قرار …


دریافت فایل: دانلود تحقیق روشهاي جلوگيري از بارداري

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق روشهاي جلوگيري از بارداري موجود در دسته بندی: کتاب ، جزوه با کلمات کلیدی: دانلود روشهای جلوگیری از بارداری,تحقیق …


مقاله بررسی تاثیر قرص های جلوگیری از بارداری بر سرطان …

لذا در مطالعه کنونی تاثیر قرص های جلوگیری از بارداری بر سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: در مرور سیستماتیک مقالات با عناوین breast cancer، …


مقایسه کیفیت زندگی استفاده کنندگان از روش‌های مختلف …

زمینه و هدف: انتخاب، پذیرش و رضایت از روشهای مختلف جلوگیری از بارداری میتواند … را دارند و لذا نیاز به آموزش توسط مشاوران تنظیم خانواده درباره این روشها پیشنهاد میشود. … 2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری ، گروه بهداشت باروری، کمیتۀ تحقیقات …


رضایت جنسی زنان در روش های مختلف پیشگیری از بارداری – …

زمینه و هدف: انتخاب، پذیرش و رضایت از روشهای مختلف جلوگیری از حاملگی می تواند کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان را متأثر سازد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه …


تحقیق در مورد روشهای پیشگیری از حاملگی – قطره

تحقیق در مورد روشهای پیشگیری از حاملگی تحقیق در مورد روشهای … فرمت فایل: ورد چکیده روشهای تزریقی یکی از روشهای پیشگیری از حاملگی است …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر