RETR

يكي از جنبه‌های منفی هویت مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران …

اگرچه شبکههای اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات میتوانند دارای تأثیرات مثبت و منفی … بر جنبه‌های بحرانزای این فرایند تأکید کرده است و یکی از آثار فضای مجازی …


هویت انسانی در رسانه های مجازی – پرتال جامع علوم انسانی

به عنوان مولفه … در فضایی متغیر است؛ گاه بیانگر آرمان های فرد است و گاه جنبه های مخفی شخصیت فردی او … ماکس فریش(Max Frish) نویسنده و ادیب آلمانی قرن بیستم در یکی از … را در تعامل انسان و رسانه با نگاهی مثبت تحلیل می کنند، برخی دیگر اصطلاح زندگی …


با یکی از جنبه‌های منفی هویت مجازی آشنا شوید – گلستان ۲۴

برخی کاربری ها با یک هویت جعلی سعی در گول زدن مخاطب خود دارند.


شخصیت و هویت در فضای مجازی

فضای مجازی یکی از ابزارهایی است که سبب می شود تا افراد از راه های گوناگون ابراز … نیازهای اساسی برمی انگیزد، دارای جنبه های منفی و خواسته های نامقبول نیز هست.


شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت

فضای مجازیِ شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهم ترین ابزارها برای نمود … فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده ای از جوانان به وجود … دارای تأثیرات مثبت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه های بحران زای …


مقاله شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت – سیویلیکا

اگرچه شبکه های اجتماعی مجازی دارای تأثیراتمثبت و منفی می باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه های بحران زای این فرایند تأکید کرده است و یکی از آثار فضای مجازی …


مقاله شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت – سیویلیکا

فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین ابزارها برای نمود … های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات می توانند دارای تاثیرات مثبت و منفی باشند، … حاضر تنها بر جنبه های بحران زای این فرایند تاکید کرده است و یکی از آثار فضای مجازی …


فضای مجازی و هویت جهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد …

پژوهش حاضر تحت عنوان “فضای مجازی (فیس‌بوک)، هویت جهانی” به مطالعه‌ی هویت جهانی در … و متضاد به نظر می‌آیند اما در اصل به دو جنبه اصلی و مکمل هویت معطوف می‌شوند (گل ….. رویکرد بدبینانه: در رویکرد بدبینانه با دیدی منفی به مسئلهی هویت در فضای … یکی از فرضیههای اصلی که در مدل تحقیق نمایان است، تأثیر انگیزه استفاده از …


ای هویت واقعی و مجازی افراد بررسی مقایسه : جوانان شهر یاسوج …

یکی از مسائل مهم فضای. مجازی. موردبررس. ی. قرار گرفت. تعریف و بازنمایی افراد از هویت خود، در جهان واقعی و مجازی به خاطر شرایط حاکم. بر این. دوجهان ….. تفکرات، هیجانات و دیگر جنبه ….. این پژوهش ما از نظریات اجتماعی با رویکرد مثبت و میانه. رو. به.


(PDF) مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر هویت دانشجویان …

بی شك یکی از تاثیرگذارترین جنبه های این شبکه های اجتماعی می توانبد … شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات میتوانند دارای تأثیرات مثبت و منفی باشند‪‬ …


ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎي ﻣـﺠﺎزي ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﭼﮑﯿﺪه – نشریات …

ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻓـﻀﺎي ﻣﺠـﺎزي ﺑـﺮ ﻫﻮﯾـﺖ …. ﯾﮑـﯽ از ﺟﺎﻟـﺐ. ﺗﻮﺟـﻪ. ﺗـﺮ. ﯾﻦ. ﺟﻨﺒــﻪ. ﻫــﺎي ﻗــﺪرت در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺟﺮ. ﯾــﺎن. ﻫــﺎي. ﻓﺰاﯾﻨــﺪه اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ اﻧﺒــﻮﻫﯽ. ﺗﻨــﺎﻗﺾ. آﻣ. ﯿــﺰ. 2.


جهان مجازی و سلامت روان! – مدرسه الغدیر تهران

روانشناسی شخصیت و هویت در دنیای مجازی.. … از این روست که هویت آدمی، که یکی از جنبه های پیچیده آدمی است، تحت تأثیر قرار می گیرد (سولر، 2000:2). … گیرد، تا آنجا پیش می رود که الگوهای برگرفته از فضای مجازی را مثبت تلقی …


سلامت روانی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

یکی از آسیب های فضای مجازی در این خصوص آسیب پذیر بودن سلامت روانی کودکان و … اینترنت مانند تمام وسایل ارتباط جمعی جنبه‌های مثبت و منفی دارد و …. کودکان و نوجوانان به خصوص در دوران بلوغ که مرحله‌ی شکل‌گیری هویت آن‌هاست و …


تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر …

آیا فیس بوک به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، تضعیف کننده هویت فرهنگی است؟ … جمعی، دوره سیّال و ابهامآمیزي از پیامدهاي احتماالً منفی دنیاي مدرن و رسانههاي …. شبکههای اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی، مفاهیمی هستند که در پژوهش حاضر مورد … از مهمترین این ابزارها، با قابلیت ها و امکانات خود نه تنها تأثیر عمیقی بر جنبه هاي اجتماعی.


تأثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج.ا.ایران و ارائه راهبرد – …

به بیان کلی، وجوه منفی ناشی از اثرگذاری فضای مجازی بر هویت ملت‌ها را …. یکی از جنبه‌های اینترنت، ورود بی‌هویت در آن است و مراجعان به وبگاه‌ها برای …


دیني هویت بر آن ثیر أ تو اینترنتي اجتماعي هاي شبکه مجازي …

مجازي. شبکه. هاي. اجتماعي. اینترنتي. تو. أ. ثیر. آن. بر. هویت. دیني. جوانان. ؛. مطالعه ….. هویت. یابی. گشته. اند. یکی. از. مهم. ترین. جنبه. ها. ی. هویت. که. دچار. گسیختگی ….. مثبت. و. مهمی. هستند. منتهی. مسئله. اینجاست. که. بیشتر. پژوهش. های. صورت.


آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی موبایل ‌محور در زمینه …

‌اند …


خودسانسوری در فضای مجازی/ فریب و هنجارشکنی محصول ایجاد …

خودسانسوری درفضای مجازی / فریب و هنجارشکنی توسط هویت‌های جعلی در شبکه … فرد دچار خودسانسوری مثبت یا منفی شود و بسیاری از جهت‌گیری‌ها و تفکرات خود … از این روست که هویت آدمی که یکی از جنبه های پیچیده انسان است، تحت …


بررسی رابطه ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت ملّی …

گفـت كـه اسـتفاده از شـبکه های مجـازی در كاهـش هویـت ملّـی دانشـجویان مؤثـر اسـت. … یکی از مفاهیم پیچیده و بحث برانگیز در حیطه ی علوم انسـانی و اجتماعی به شـمار … جنبه هـای هویـت كه دچار گسـیختگی و دگرگونی عمیق شـده، هویت ملی دانشـجویان اسـت ….. و جهـت رابطـه منفـی اســت؛ یعنـی بـا افزایـش اسـتفاده از شـبکه های مجـازی، هویـت ملّـی.


دانش‌آموزان، فضای مجازی و آسیب‌ها – ایرنا

دانش آموز در فضای مجازی بدون توجه به هویت سعی در ارائه افکار و علایق و … دلیل این که آفت های فضای مجازی به خوبی بیان نشده، بار منفی آن بیشتر است. … صفحه های فضای مجازی پرداخت و افزود: کامنت گذاری یکی از آفت های این فضا …


تاثیرات فضای مجازی بر سلامت روان نوجوانان – ایسنا

یکی از اثرات منفی رسانه‌های اجتماعی بر جوانان و نوجوانان، فراوانی … وزارت بهداشت، خودباوری و هویت فردی، جنبه‌های مهم توسعه در طول سال‌ها هستند.


شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها – ره آورد نور

شبکه های اجتماعی که یکی از جدیدترین و پرمخاطب ترین سرویس های اینترنتی است، از جنبه های مختلف قابل کنکاش و ارزیابی است. … در زمینه بررسی کارکردها و شناسایی آثار مثبت و پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی … کلیدواژگان: اینترنت، مشارکت های اجتماعی، فرهنگ، هویت، خرد جمعی، نقد، نقض حریم خصوصی. مقدمه.


استفاده نابجا از شبکه های اجتماعی، فرد را دچار استرس و …

وی ادامه داد: به طور کلی استقبال از این شبکه های مجازی به عنوان مظهر «سرمایه … این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: تلاش برای ساختن هویت های فردی و جمعی جدید … وی با بیان اینکه یکی از جنبه های منفی شبکه های اجتماعی در ایران داشتن …


اصل مقاله 1.18 MB – مطالعات قدرت نرم

رسد یکی از عواملی که توانسته است در عصر جدید بر روی هویت ملی ایرانیان تأ. ثیر گذار … هویت ملی در جامعه اطالعاتی، به دلیل ظهور اجتماعات مجازی، به شدت تهدید. یم. شود …… های اجتماعی بیشترین رابطه منفی را با بعد تاریخی هویت ملی دا. رد …. جنبه. پست. مدرنیستی. فضای مجازی. را. می. سازند . امکانات موجود برای انتخاب انواع متفاوت.


رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش …

نند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به … مجازی عضویت در گروه هاو نوع اخبار با ابعاد هویت ملی و دینی و سالمت رواناز نظر اضطراب و افسردگی و …. تا در آن به اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی بر هویت ملی و دینی افراد پرد …… یکی. از. جنبه. های. آسیب. زای. آن،. کاهش. تعلقات. دینی. و. اخالقی. و. هویت. دینی. در.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر